Algemene voorwaarden

Versie juli 2019

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Stichting Groot Nieuws Radio en al haar dochters, waaronder Seven FM, allen gevestigd te Veenendaal.

Door te reageren op een uitzending van Groot Nieuws Radio of door deelname aan acties van Groot Nieuws Radio gaat iedereen die reageert/ iedere deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Op al de acties of spellen van Groot Nieuws Radio waarmee prijzen gewonnen kunnen, worden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor specifieke acties kunnen daarnaast Aanvullende Spelvoorwaarden gelden. Die kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, in dat geval prevaleren de Aanvullende Spelvoorwaarden.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op alle door ons geregistreerde persoonsgegevens is het privacyreglement van Groot Nieuws Radio van toepassing.

1. Acties, spellen en prijzen

 • Groot Nieuws Radio organiseert regelmatig acties en spellen. Een actie is een éénmalige promotie ten dienste van de producten of diensten van de adverteerder of sponsor die de prijs ter beschikking stelt. Een spel is een terugkerende promotie ten dienste van Groot Nieuws Radio en/of haar radiostation(s).
 • De waarde van de uit te keren prijzen varieert per spel of actie. Voor spellen geldt dat de waarde per uitgekeerde prijs doorgaans rond de €50 zal liggen en in elk geval nooit hoger is dan €450, zodat geen kansspelbelasting hoeft te worden ingehouden. De totale prijzenpot per spel per trekking zal nooit meer bedragen dan €4.500, zodat het wat dat aspect betreft voldoet aan de definitie van Klein Promotioneel Kansspel in de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Bij deelname door een minderjarige heeft Groot Nieuws Radio toestemming van een ouder nodig.
 • Acties of spellen worden door Groot Nieuws Radio aangekondigd via haar radiostation(s), website of via sociale media. In de radio-uitzending wordt de actie of het spel kort aangekondigd, op de website zijn de volledige voorwaarden raadpleegbaar.
 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden.
 • Een prijs die bij Groot Nieuws Radio kan worden gewonnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door Groot Nieuws Radio of door de adverteerder/sponsor.
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • Groot Nieuws Radio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.
 • Groot Nieuws Radio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.
 • Indien een deelnemer voor of tijdens de uitzending wordt gebeld in verband met een actie of spel en de deelnemer neemt de telefoon niet op en/of de verbinding valt om welke reden dan ook weg, dan vervalt het recht op deelname en op het winnen van de prijs. De presentator of medewerker van Groot Nieuws Radio belt ieder nummer in beginsel slechts één keer op. De presentator of medewerker van Groot Nieuws Radio mag zelf beslissen om een nummer nogmaals te bellen als geen verbinding tot stand komt.
 • Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Indien een winnaar om welke reden dan ook geen recht blijkt te hebben op de prijs of indien een winnaar de prijs niet incasseert, wordt geen nieuwe winnaar getrokken.
 • Bij vals spel of ander misbruik door een deelnemer, kan Groot Nieuws Radio deze deelnemer het recht op een prijs en op verdere deelname aan spellen of acties van Groot Nieuws Radio ontzeggen.
 • Prijswinnaars op één van de programmakanalen van Groot Nieuws Radio zijn na het winnen van een prijs voor 30 dagen uitgesloten van deelname aan acties van dat desbetreffende programmakanaal.

2. Deelnemers en deelname

 • Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende Spelvoorwaarden worden vermeld.
 • Alle werknemers van Groot Nieuws Radio en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan acties of spellen van Groot Nieuws Radio.
 • Deelnemers/winnaars jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Voor specifieke acties kunnen in de Aanvullende Voorwaarden deelnemers jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname.
 • Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer:
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben;
  • een geldig e-mailadres op te geven;
  • correcte NAW-gegevens op te geven.
 • Groot Nieuws Radio kan de winnaar van de hoofdprijs verzoeken een paar keer medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten.
 • De luisteraar geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens en/of inzending (tekst, foto, video of audio) ten behoeve van de afwikkeling van de reactie, het spel of de actie. Groot Nieuws Radio mag de verstrekte persoonsgegevens en/of inzending in het kader van promotie van het spel of de actie en/of de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 • Deelname kan op verschillende manieren (telefonisch, per e-mail of sociale media). In de aankondiging van het spel of de actie wordt vermeld hoe er kan worden deelgenomen (“wat moet je doen”). Volledig geautomatiseerde deelname is niet toegestaan. Kosten van deelname worden waar mogelijk vermeld, zo ook in deze voorwaarden hieronder.

3. Trekking en uitslag

 • Winnaars of mogelijke winnaars van een spel of actie worden blind getrokken uit alle toegelaten deelnemers. Bij sommige acties of spellen moet de geselecteerde deelnemer na geselecteerd te zijn ook nog een of meerdere vragen beantwoorden om een prijs te kunnen winnen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars worden in een radio-uitzending, via (email) nieuwsbrief of per sociale media bekend gemaakt.
 • Indien een winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Groot Nieuws Radio zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.
 • Groot Nieuws Radio zal zorgdragen voor de inhouding en aangifte van kansspelbelasting, tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden. Dit alleen als dit van toepassing is.

4. Verzending

 • Groot Nieuws Radio is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van het post- of koeriersbedrijf (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de winnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de winnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan Groot Nieuws Radio niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

5. Kosten deelname per telefoon

 • Groot Nieuws Radio is ook per telefoon te bereiken op het nummer 0909-123 1008. De kosten voor het gebruik van dit nummer bedragen € 0,55 per minuut met een starttarief van 4,5 cent plus de gebruikelijke kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon.

6. Algemeen

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Groot Nieuws Radio worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Groot Nieuws Radio.
 • Door deel te nemen aan acties of spellen Groot Nieuws Radio aanvaard je deze voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of spellen Aanvullende Spelvoorwaarden worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze voorwaarden. Bij verschillen prevaleren de Aanvullend Spelvoorwaarden.
 • Groot Nieuws Radio behoudt zich het recht om te allen tijde, naar eigen inzicht, een spel of actie te verlengen. Lopende een spel of actie worden voorwaarden niet ten nadele van deelnemers aangepast.
 • De winnaars van een actie geven toestemming dat beeldmateriaal gemaakt tijdens het evenement, concert of actiedag gebruikt mag worden door Groot Nieuws Radio voor interne en externe publicatie.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie.