Benieuwd wat het juiste antwoord van de Bijbelquiz was? Op deze pagina kun je de vragen én goede antwoorden nog eens nalezen. We werken deze pagina een aantal keer per week bij.

Vrijdag 28 augustus

De vraag was: Jesaja heeft een ernstige boodschap voor koning Hizkia. Hizkia zal namelijk dodelijk ziek worden en sterven. Wanneer koning Hizkia dat hoort, bidt hij huilend tot God en smeekt hij God om hem te sparen, aangezien hij altijd goed geleefd heeft. Jesaja geeft het antwoord van God op dit gebed door aan Hizkia. Wat is de boodschap van Jesaja aan Hizkia? 

Het juiste antwoord: antwoord D, Hizkia zal zonder iets te doen nog jaren leven

Toelichting: Er is niets nodig wat Hizkia hoeft te doen, want zijn gebed was voldoende. God geeft hem nog 15 jaar te leven. Dit verhaal lezen we in zowel Jesaja 38 als in 2 Koningen 20. We zien een heel belangrijke eigenschap van Bijbelse profetie: dat wat er gewaarschuwd wordt en geprofeteerd wordt, hoeft niet altijd uit te komen, want God kan zijn keuzes herroepen wanneer iemand berouw heeft of zich keert tot God. 

Stof tot nadenken: God luistert naar al onze gebeden en vragen. Soms ontvangen we wat we verwachten en soms niet. Heeft God jouw gebeden op een verrassende manier verhoord?

Donderdag 27 augustus

Er is veel gesproken over de Messias in het Oude Testament. In Lukas 24 wordt gezegd dat ook de psalmen een plaats zijn waar al dingen voorzegd zijn over de Messias. Een van die gebeurtenissen is het feit dat soldaten dobbelen om de kleren van Jezus. De vraag in onze Bijbelquiz was: In welke psalm wordt al gesproken over kleren die worden verdeeld door het lot te werpen?

Juiste antwoord: antwoord A, Psalm 22

Toelichting: In psalm 22 vers 19 lezen we over deze gebeurtenis. Aan het begin van psalm 22 lezen we de bekende woorden “mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Jezus kende de psalmen en gebruikte vaak bekende woorden voor degenen die hem hoorden.

Stof tot nadenken: Welke psalm spreekt jou het meeste aan?

Woensdag 26 augustus

Sefanja is een profeet voordat de ballingschap plaatsvindt. Sefanja waarschuwt Israël voor de dag van het oordeel, maar hij waarschuwt ook andere volken. Zo worden de Moabieten, Assyriërs, Kretenzers en Nubiërs genoemd. De vraag was: Welke plaats op onze moderne wereldkaart was vroeger het land Nubië?

Juiste antwoord: antwoord B, Het gebied tussen Egypte en Sudan

Toelichting: Nubië was een oud koninkrijk, wat lag waar nu Zuid-Egypte en Noord-Sudan liggen. Het is een van de belangrijkste wereldrijken geweest en we lezen vaker in de Bijbel over mensen uit Nubië. Sefanja kijkt dus verder dan alleen het volk Israël, maar spreekt zelfs zijn oordeel uit over de grootste wereldrijken van die tijd.

Stof tot nadenken:  Israël moest een voorbeeld zijn voor alle andere volken. Hoe kan jij een voorbeeld zijn voor anderen?

Dinsdag 25 augustus

David wordt bezocht door de profeet Natan, nadat hij Uria, de echtgenoot van Batseba heeft vermoord en Batseba tot vrouw genomen heeft. Natan laat zien aan David dat hij slecht gehandeld heeft en kondigt een aantal zware straffen aan. De vraag in onze Bijbelquiz was: Welke van deze straffen wordt niet gegeven aan David? Drie zijn dus correct, eentje niet.

Juiste antwoord: antwoord C, Een plaag zal de familie treffen

Toelichting: Dit zal niet gebeuren, maar al die andere straffen wel. Het zwaarste is nog de straf dat zijn zoon zal sterven. David is er kapot van en na een lange tijd van rouw krijgt hij nog een zoon met Batseba en dat is Salomo. Zo heeft God hem na de straf weer gezegend. De zonde van David heeft God toch nog gebruikt voor een zegen na de straf, want met Batseba heeft hij zijn opvolger ontvangen.

Stof tot nadenken: God kan alle gebeurtenissen gebruiken ten goede. Heb jij zegen ervaren in een moeilijke tijd?

Maandag 24 augustus

In Openbaring 11 is de bijzondere profetie te vinden over twee getuigen. Deze twee getuigen hebben grote kracht van God gekregen en kunnen allerlei straffen over de aarde sturen, zoals plagen, droogte en het veranderen van water in bloed. Na een bepaalde tijd is hun taak voltooid. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat gebeurt er met de twee getuigen wanneer hun tijd van getuigen voltooid is?

Juiste antwoord: antwoord D, Ze worden gedood door een beest

Toelichting: We lezen in Openbaring 11 vanaf vers 7 dat er opeens een beest uit de aarde zal komen, die heb zal bestrijden en hen zal overwinnen. Het is niet erg fraai wat er daarna gebeurt, want hun lichamen zullen blijven liggen en mensen komen naar deze lichamen kijken met opluchting. Nu is de kwelling van de profeten voorbij, zeggen ze. Ze zijn opgelucht, want ze hoeven de straffen en de slechte boodschap niet meer te horen.

Stof tot nadenken: Sta jij ervoor open om te horen wat je moet verbeteren en om terecht gewezen te worden?

Vrijdag 21 augustus

Profeten kunnen we overal in de Bijbel vinden. Zo worden sommige bekende Bijbelse figuren, die wij niet als profeet zouden aanduiden, toch profeet genoemd. In Genesis wordt voor het eerst dat woord gebruikt. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wie is de eerste persoon waarover in Genesis expliciet wordt gezegd dat hij een profeet is

Juiste antwoord: antwoord A, Abraham

Toelichting: In Genesis 20 staat het verhaal van Abimelech en Abraham. Abraham doet alsof zijn vrouw Sara zijn zus is en Abimelech neemt haar op in zijn harem. Dan wordt Abimelech gewaarschuwd dat hij een zonde begaat en dat hij Sara terug moet geven aan Abraham. Dan staat er in vers 7: want hij is een profeet en kan voor je bidden. Hier wordt voor het eerst het woord profeet genoemd. Henoch wordt pas in het Nieuwe Testament aangeduid als profeet.

Stof tot nadenken: Profeten hebben bijzonder contact met God, maar iedereen kan met God in verbinding staan. Op welke manier zoek jij het contact zoeken met God?

Donderdag 20 augustus

Johannes krijgt woorden van een engel om door te geven aan zeven gemeentes. Deze woorden kunnen we vinden in het boek Openbaring. De zeven gemeentes krijgen verschillende boodschappen. De ene kerk is goed op weg en de andere kerk krijgt een flinke waarschuwing. Aan een van de kerken wordt gezegd dat God hen verwerpt, omdat ze noch koud, noch warm zijn. De vraag Bijbelquiz was: Welke gemeente krijgt te horen dat ze lauw zijn?

Juiste antwoord: antwoord D, De gemeente van Laodicea

Toelichting: De gemeente van Laodicea is lauw. Dat lezen we in hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Wat daarmee precies bedoeld wordt, is niet duidelijk, maar ze worden opgeroepen om te breken met hun gedrag. Een mooi element in deze waarschuwing is vers 19. God zegt hen dat Hij degene die Hij liefheeft straft en terechtwijst. In liefde wil God deze gemeente dus de goede weg wijzen.

Stof tot nadenken: Kan jij iets leren van de waarschuwing die gegeven wordt aan Laodicea?

Woensdag 19 augustus

Hosea krijgt van God verschillende praktische opdrachten in zijn leven om het volk te laten zien hoe zij leven en wat God wil dat ze doen. Zo moet hij trouwen met een overspelige vrouw om Gods trouw aan een ontrouw volk te laten zien. Zijn kinderen krijgen ook profetische namen. De vraag was: Wat betekent de naam Lo-Ruchama?

Juiste antwoord: antwoord C, Hij die geen ontferming krijgt

Toelichting: Lo-Ruchama betekent hij die geen ontferming krijgt. God waarschuwt het volk dat hij zich niet nog eens zal ontfermen over Israël. Zijn andere kind heet Lo-Ammi, wat “niet mijn volk” betekent. Er is toch hoop, want later mogen ze Ruchama en Ammi heten, wat betekent ‘Hij die ontferming krijgt’ en ‘mijn volk.’

Stof tot nadenken: De naam van Jezus is ook heel bijzonder. Jezus, of ook wel Jozua, betekent de Heere is redder. Wat betekent dat voor jou persoonlijk?

Dinsdag 18 augustus

In Handelingen lezen we over Pinksteren, het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Daardoor kunnen de verschillende volken hun eigen taal verstaan in wat de gelovigen spreken. Anderen zijn cynisch en zeggen dat ze vast dronken zijn. Dan spreekt Petrus hen toe en zegt hij dat er een profetie in vervulling gaat. De vraag in onze Bijbelquiz was: Welke profeet kondigt deze gebeurtenis aan?

Juiste antwoord: antwoord C, Joël

Toelichting: Petrus probeert de toegestroomde menigte uit te leggen dat dit geen dronken mensen zijn die ze zien, maar dat wat er gebeurt allang geprofeteerd was door de profeet Joël. Joël profeteert in hoofdstuk 3 vers 1 tot 5 dat God zijn Geest zal uitstorten en dat er allerlei dingen zullen gebeuren. Mensen zullen visioenen zien en zelf profeteren. Ook zullen er tekens zijn in de natuur.

Stof tot nadenken: Geloof jij dat die tekenen waarover Joël spreekt ook in onze tijd te zien zijn?

Maandag 17 augustus

De profeet Elisa heeft het vijandige leger, wat verblind is door God, meegenomen met een leugen naar Samaria. Wanneer het leger van de Arameeërs daar is, opent God hen de ogen en zien ze dat ze misleid zijn en in Samaria zijn, wat vlakbij de koning van Israël is. De koning van Israël vraagt de profeet Elisa wat hij moet doen met dit vijandige leger, dat in de val zit. De vraag was: Wat doet de koning van Israël met de Arameeërs?

Juiste antwoord: antwoord B, Hij geeft het leger een maaltijd en laat ze terugkeren

Toelichting: Elisa beveelt de koning dat hij hen een maaltijd moet voorzetten en hen moet laten gaan. Dat doet de koning van Israël en sinds deze gebeurtenis heeft het Aramese geen invallen meer gedaan in Israël. Dit verhaal lezen we in 2 Koningen 6 vers 8 tot 23.

Stof tot nadenken: De koning van Israël behandelt zijn vijand met vriendelijkheid en genade. Dit zorgt ervoor dat het Aramese leger ervoor kiest in vrede te leven met Israël. Liefde voor onze vijanden is cruciaal. Wat kan jij doen om je vijanden lief te hebben?

Vrijdag 14 augustus

Zacharia is een profeet in de tijd na de ballingschap en heeft de taak het volk te waarschuwen niet zoals hun voorouders te leven. In de hoofdstukken 1 tot 6 lezen we over acht visioenen. In het zevende visioen ziet Zacharia een meelvat met daarin een vrouw. De vraag was: Wat betekent de visioen met het meelvat met de vrouw?

Juiste antwoord: antwoord C, Het symboliseert de goddeloosheid van het volk

Toelichting: In hoofdstuk 5 vanaf vers 5 lezen we over het zevende visioen. God legt uit dat het vat met de vrouw goddeloosheid symboliseren. In andere vertalingen is dit vertaald als verdorvenheid. In dit visioen wordt het vat met de vrouw meegenomen naar een tempel, waar het op een voetstuk wordt gezet. Het geeft aan hoe belangrijk en groots de goddeloosheid en verdorvenheid bij het volk zijn.

Stof tot nadenken: Afgoderij en goddeloosheid zijn een hardnekkig probleem voor de Israëlieten, maar ook voor ons. In onze samenleving staat God niet meer op de hoogste plaats. Hoe kan jij laten zien aan je naaste dat God het belangrijkste in je leven is?

Donderdag 13 augustus

In de tweede brief aan de Thessalonicenzen komen verschillende thema’s voor. Eerst gaat het over de vervolging van de gemeente en daarvoor krijgen ze een bemoediging. Daarna lezen we dat er een groot misverstand voor paniek zorgt. Er zijn namelijk valse brieven gestuurd en profetieën uitgesproken. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat wordt er aangekondigd in deze valse profetieën en valse brieven?

Juiste antwoord: antwoord D, de snelle wederkomst van Christus

Toelichting: In het tweede hoofdstuk lezen we het eigenlijk al direct. Er zijn mensen die zeggen dat de dag dat Christus terugkomt staat aan te breken. Het is niet gek dat dit verwarring en paniek zaait. Dit is niet waar zegt Paulus, want er moet nog veel gebeuren voordat Christus terug komt.

Stof tot nadenken: Er zijn altijd mensen geweest die beweren dat Jezus snel terug komt, ook nu. Wat doe jij met de boodschap van mensen die door bepaalde gebeurtenissen beweren dat Jezus heel snel terug zal komen?

Woensdag 12 augustus

Vraag: Eigenlijk weten we niet veel over de profeet Habakuk, omdat we verder in het boek ook geen informatie over hem krijgen. We weten alleen een naam. Habakuk heeft een bijzondere structuur. Er worden geen directe profetieën gegeven aan het volk zelf, maar het is een soort gesprek tussen Habakuk en God. Het laatste hoofdstuk is echter anders dan de eerste twee hoofdstukken. De vraag was: Waarmee eindigt het boek Habakuk?

Juiste antwoord: antwoord B, een gebed

Toelichting: Het laatste hoofdstuk is een gebed in de vorm van een klaaglied, waarin Habakuk biddend tot God roept om genadig te zijn. Het gesprek is nu voorbij. Hij zegt dat hij bang is geworden door alles wat God heeft gezegd. Niet alleen hij is bang, maar de hele schepping is bang. Toch zegt hij in vers 18 en 19 dat hij zal juichen voor God, omdat God zijn kracht is. Een prachtig gebed na dit bijzondere gesprek.

Stof tot nadenken: Habakuk legt al zijn vragen en verdriet bij God. Bij God mag je al je emoties en gedachtes kwijt. Durf jij al je woede en verdriet bij God neer te leggen?

Dinsdag 11 augustus

Vraag: De indeling van de Bijbel zoals we die kennen is anders dan hoe de Tenach is ingedeeld voor de Joden. De Tenach kent drie delen: Thora, dat is de wet, de Profeten en de Geschriften. Wij hebben in onze Bijbel de profetische boeken juist aan het einde met een scheiding tussen de grote profeten en de kleine profeten. In de Tenach staat er een boek tussen de geschriften in plaats van tussen de profeten, terwijl die bij ons wel tussen alle profetische boeken staat. De vraag was: Welk boek, dat bij ons tussen de profeten staat, staat in de Tenach niet tussen de profetische boeken?

Juiste antwoord: antwoord A, Daniël

Toelichting: Het boek Daniël staat in ons Oude Testament ergens tussen de grote en kleine profeten achterin het Oude Testament. In de Tenach staat Daniël niet bij de profeten, maar bij de geschriften, waar ook de psalmen, hooglied en klaagliederen zijn ingedeeld. Daniël heeft dus een heel ander genre volgens de indeling van de Tenach.

Stof tot nadenken: Er zijn keuzes gemaakt om boeken anders in te delen dan ze in de Tenach staan. Als jij de Bijbel kon indelen, zou jij iets veranderen?

Maandag 10 augustus

Vraag: Elia is een van de belangrijkste profeten in de Bijbel en we lezen vandaag over hem in 1 Koningen 19. Nadat Elia de profeten van Baäl heeft laten ombrengen, hoort Koningin Izebel daarvan en wil ze Elia op haar beurt laten ombrengen. Elia vlucht met angst voor zijn leven en bidt om verlossing. God wijst hem de weg naar veiligheid en vertelt hem dat hij Elisa zal ontmoeten. Elia ziet dan op zijn reis Elisa die aan het ploegen is. De vraag was: Hoe groet Elia Elisa?

Juiste antwoord: antwoord C, Elia geeft Elisa zijn mantel

Toelichting: Elia ziet Elisa achter zijn ploeg. Hij loopt naar hem toe, gooit zelfs zijn mantel naar hem toe en op dat moment komt Elisa achter hem aan. Hij groet eerst nog zijn ouders en slacht zijn runderen om uit te delen. Waarom hij zijn mantel nou naar hem gooit is niet duidelijk, maar blijkbaar is dit een gebruik om iemand aan te wijzen als leerling of opvolger. Elisa laat zijn leven direct achter om Elia te volgen.

Stof tot nadenken: De volgelingen van Jezus laten ook alles direct achter om Jezus te volgen. Wat laat jij achter om Jezus te volgen?

Vrijdag 7 augustus

Vraag: In het boek Deuteronomium komen we allerlei wetten en geboden tegen over alle gebieden van het leven. In de hoofdstukken 16 tot 18 wordt er gesproken over profeten. In hoofdstuk 18 wordt gezegd dat God profeten zal aanwijzen om naar te luisteren, zodat God tot hen kan spreken. God heeft naar de roep geluisterd van het volk. Het volk heeft God namelijk gevraagd om profeten. De vraag in onze Bijbelquiz was: Waarom heeft het volk gevraagd om profeten?

Juiste antwoord: antwoord A, ze kunnen het niet verdragen om Gods stem en aanwezigheid direct te ervaren

Toelichting: In vers 16 dat het volk bij de berg Horeb heeft gevraagd om profeten, omdat ze bang zijn dat ze het niet langer overleven om Gods stem direct te horen en de vuurkolom te zien. God zegt dat dit een goed verlangen is en dat Hij profeten zal aanwijzen om Zijn woorden nu indirect door te geven aan het volk.

Stof tot nadenken: God doet alles op zijn eigen manier en naar zijn eigen wijsheid, maar soms komt God ons ook tegemoet. Wat zou jij aan God willen vragen?

Donderdag 6 augustus

Vraag: Het boek Obadja is een kort boek met maar éen hoofdstuk. Deze profetieën zijn niet voor Israël, maar voor Edom, een koninkrijk ten zuiden van de dode zee. De Edomieten zijn de nakomelingen van Esau. Obadja geeft het woord van God door dat ze totaal verslagen en uitgeroeid zullen worden door de overgebleven ballingen van Israël. Ze zijn hoogmoedig volgens de profeet maar dat is niet alles. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat heeft Edom in het bijzonder gedaan wat ze zelf zal overkomen als straf?

Juiste antwoord: Antwoord D, de Edomieten maakten gebruik van de aanval van Babylon door zelf ook te plunderen en te moorden

Toelichting: In de verzen 11-15 wordt verteld hoe ze verheugd toekeken hoe het volk van Juda een ramp onderging. Tijdens de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs, pikken ze graag een graantje mee en plunderen mee en vermoorden zelfs iedereen die probeert te ontsnappen. Obadja profeteert tegen ze dat dit hen zelf zal overkomen.

Stof tot nadenken: In plaats van ons te verblijden in andermans nood, worden we opgeroepen om mee te leven met mensen die het moeilijk hebben. Dat kan soms juist te veel worden, als we al die nare berichten in de media horen. Hoe ga jij om met al het leed wat je tegenkomt?

Woensdag 5 augustus

Vraag: Stefanus geeft in Handelingen 7 een lange preek als verdediging tegen de beschuldigingen  in het Sanhedrin. Daarin vertelt hij het lange verhaal van de geschiedenis van Israël. Hij probeert de luisteraars duidelijk te maken dat ze altijd ongehoorzaam zijn geweest en ook nu ongehoorzaam en halsstarrig zijn en niet willen luisteren naar Gods dienaar. In de verzen 42-43 citeert hij een tekst uit een boek van de profeten. De vraag in onze Bijbelquiz was: Uit welk boek van de profeten citeert Stefanus in de verzen 42 en 43?

Juiste antwoord: antwoord D, Amos

Toelichting: Het citaat komt uit Amos en is te vinden in hoofdstuk 5, verzen 25 en 26. De luisteraars in het Sanhedrin, de hoge religieuze raad, zullen deze tekst gekend hebben. Hoewel Stefanus ze probeert te laten zien dat ze ook nu zoals hun voorouders niet willen luisteren en ongehoorzaam zijn, wordt hij toch veroordeeld en door een woedende menigte vermoord. Hij is de eerste christelijke martelaar.

Stof tot nadenken: Stefanus is de eerste die zijn christelijk geloof heeft betaald met zijn leven. Hoewel er geen echte christenvervolging is in Nederland, wordt er steeds negatiever gekeken naar geloof. Hoe kan jij omgaan met een negatieve houding tegenover jouw geloof?

Dinsdag 4 augustus

Vraag: Micha is een profeet in de tijd dat Hizkia in Juda regeert. Dit is dus nog voordat de Ballingschap begint en Jeruzalem verwoest wordt. Micha waarschuwt het volk dat ze gestraft zullen worden voor hun vijandschap, onreinheid en ongehoorzaamheid. In hoofdstuk 5 zien we een opmerkelijke profetie, die in het Nieuwe Testament van betekenis zal zijn. Deze profetie jaagt koning Herodus in de tijd van Christus’ leven grote schrik aan. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat wordt er geprofeteerd in Micha 5, wat koning Herodus bang maakt?

Juiste antwoord: antwoord B, dat er een heerser zal komen uit Bethlehem

Toelichting: In het eerste vers lezen we dat er uit Bethlehem Efrata iemand voort zal komen die over Israël zal heersen. In Mattheüs 2 lezen we het verhaal van de geboorte van Christus en Herodus plannen. Herodus komt namelijk de wijzen tegen die de koning der Joden willen opzoeken. Na een consult met zijn schriftgeleerden, komt hij erachter dat er een profetie bestaat, namelijk dat er een heerser zal opstaan uit Bethlehem Efrata. Om deze reden laat hij alle pasgeboren kinderen vermoorden, zodat deze profetie geen werkelijkheid zou kunnen worden.

Stof tot nadenken: Herodus is duidelijk bang en probeert de situatie naar zijn eigen wil te keren. We willen allemaal graag ons eigen leven bepalen en de toekomst plannen. Heb jij moeite met de toekomst in Gods hand leggen?

Maandag 3 augustus

Vraag: In het Nieuwe Testament wordt er vaak gewaarschuwd tegen mensen die de waarheid niet vertellen en verwarring zaaien bij de christelijke gemeenschappen. In de brief 1 Johannes wordt er ook gewaarschuwd tegen valse profeten. De gelovigen worden geprezen dat ze deze valse profeten overwonnen hebben, maar wat is het dat deze valse profeten verkondigden? De vraag in onze Bijbelquiz was: Waaraan kunnen de gelovigen valse profeten herkennen volgens deze brief?

Juiste antwoord: antwoord A, ze belijden niet dat Christus als mens gekomen is

Toelichting: In 1 Johannes 4 lezen we over de valse profeten, die blijkbaar verkondigen dat Christus nooit een mens is geweest. Zo geloofden bepaalde groepen christenen dat Christus een soort schijnlichaam had. De gelovigen worden bemoedigd dat ze uit God voorkomen en dat God machtiger is dan wie dan ook op aarde en dat ze Gods Geest hebben. Ze hoeven de valse profeten niet te vrezen.

Stof tot nadenken: We moeten kritisch zijn, maar hoeven niet bang te zijn, omdat Gods Geest in ons leeft. Het is goed om kritisch te zijn tegenover andermans ideeën, maar het is ook goed om je eigen ideeën te toetsen. Durf jij kritisch na te denken over je eigen geloof?

Vrijdag 31 juli

Vraag: In 1 Koningen lezen we het verhaal over de “godsman” die door God gestuurd wordt naar Jerobeam. Jerobeam, een slechte koning, wordt door deze man vervloekt. Deze godsman heeft ook de opdracht gekregen niet te eten en te drinken en niet de weg terug te gaan die hij gekomen was. Een oude profeet uit Bethel zoekt de godsman later op en nodigt hem uit om bij hem te komen eten. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat doet de godsman nadat hij is uitgenodigd te komen eten bij de oude profeet?

Juiste antwoord: antwoord C, de godsman slaat de uitnodiging af, maar gaat na aandringen toch mee

Toelichting: Eerst slaat de godsman de uitnodiging af, maar in dit verrassende verhaal liegt de oude profeet tegen de godsman en zegt hij dat God heeft gezegd dat het goed is als hij bij hem blijft eten. Daarom gaat de godsman toch met hem mee. Eenmaal daar, richt de Heer zich tot de oude profeet en de oude profeet vervloekt de godsman. De godsman heeft zich namelijk niet gehouden aan de opdracht van God en zal daarom sterven. Op het moment dat hij vertrekt wordt hij aangevallen door een leeuw. Dit verhaal kan je nalezen in 1 Koningen 12-13.

Stof tot nadenken: Gehoorzaamheid is de kern van het verhaal. De godsman laat zich afleiden van zijn opdracht. Hoe houd jij je focus op God?

Donderdag 30 juli

Vraag: In het boek Handelingen lezen we over de profeet Agabus, een van de profeten uit Jeruzalem. In Handelingen hoofdstuk 11 en 21 komen de apostelen deze man tegen en profeteert Agabus. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat profeteert Agabus bij de eerste ontmoeting in Handelingen?

Juiste antwoord: antwoord D, een grote hongersnood

Toelichting: Agabus voorspelt in handelingen 11 dat de wereld door een grote hongersnood getroffen zou worden. De auteur van Handelingen voegt daaraan toe dat dit inderdaad is gebeurd tijdens de regering van keizer Claudius. De hele wereld werd getroffen door de hongersnood. 

Stof tot nadenken: Ook gelovigen krijgen te maken met rampen en nood. Dat kan ons geloof op zijn kop zetten, maar ook versterken. Heb jij in tijden van nood God beter leren kennen?

Woensdag 29 juli

Vraag: Jeremia wordt geroepen door God om profeet te zijn en de straf aan Israël te prediken. Jeremia is een bekende profeet, maar Jeremia is bij zijn roeping onzeker over of hij wel profeet kan zijn. De vraag in onze Bijbelquiz was: Waarom wil Jeremia bij zijn roeping de opdracht van God niet doen?

Het juiste antwoord: Antwoord A, Hij is te jong

Toelichting: In Jeremia 1 lezen we dat Jeremia, wanneer God hem zegt dat hij bestemd is een profeet te zijn, een bezwaar heeft: hij vind zichzelf te jong. God zegt tegen hem dat hij voor niemand bang hoeft te zijn. Vervolgens raakte de hand van God zijn mond aan en God vertelt Jeremia dat Hij zijn woorden in zijn mond zal leggen. Voor God is de leeftijd van Jeremia niet van belang voor zijn roeping. 

Stof tot nadenken: Leeftijd is geen belemmering in Gods Koninkrijk. Je leeftijd kan zelfs voordelen hebben om bepaalde groepen mensen te bereiken. Welke dingen kan jij in het bijzonder doen met jouw leeftijd om God te dienen? 

Dinsdag 28 juli

Vraag: Johannes de doper kondigde als profeet Christus aan. Hij heeft Christus gedoopt en veel mensen opgeroepen tot bekering. We weten verder niet veel over Johannes, maar we weten wel hoe hij aan zijn einde is gekomen. Hij is onthoofd in de gevangenis. De vraag in onze Bijbelquiz was: Waarom was Johannes de doper gevangen genomen?

Juiste antwoord: Antwoord C Johannes had Herodus verboden met een bepaalde vrouw te trouwen

Toelichting: We lezen in Mattheüs 14 over de gevangenschap en executie van Johannes de doper. Daarin staat vermeld dat Johannes de doper gevangen was genomen, omdat hij tegen Herodus had gezegd dat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer Filipus, namelijk Herodias. Het is dan ook de dochter van deze Herodias die vraagt om het hoofd van Johannes. 

Stof tot nadenken: Johannes was niet bang om misstanden en onrecht aan het licht te brengen. Zelfs tegen de koning durft hij te zeggen dat wat hij doet niet goed is. Durf jij op te komen voor wat goed en eerlijk is, ook als dat misschien consequenties voor je heeft?

Maandag 27 juli

Vraag: Ezechiël is geroepen om de verwoesting van Jeruzalem en de straf voor Israël te verkondigen. Ezechiël krijgt de opdracht om niet alleen profetieën te spreken tegen Israël, maar ook om profetieën praktisch uit te beelden. Hij krijgt verschillende opdrachten, waaronder liggen op zijn linkerzijde en liggen op zijn rechterzijde.De vraag in onze Bijbelquiz was: Hoe lang moet Ezechiël bij elkaar opgeteld op een van zijn zijdes liggen?

Juiste antwoord: Antwoord A: 430 dagen

Toelichting: In hoofdstuk 4 lezen we dat hij eerst 390 dagen op zijn linkerzijde moet liggen en vervolgens 40 dagen op zijn rechterzijde. Dat is bij elkaar 430 dagen. Elke dag staat voor een jaar dat Israël ongehoorzaam en schuldig is geweest.

Stof tot nadenken: Ezechiël krijgt van God allerlei onbegrijpelijke en zware opdrachten, maar Ezechiël is toch gehoorzaam. Heeft God jou ooit een bijzondere opdracht gegeven?

Vrijdag 24 juli

Vraag: Debora de profetes zegt aan Balak dat hij het Kanaänitische leger en hun legeraanvoerder zal overwinnen. Hij moet met tienduizend man de berg Tabor optrekken. Debora en Balak gaan met de tienduizend man naar Tabor. Debora zegt wanneer Sisera, de legeraanvoerder van de Kanaänieten, heeft gehoord dat zij daar zijn, om ten strijde te trekken tegen Sisera en zijn leger. Ze zullen de overwinning behalen, maar hoe? De vraag in onze Bijbelquiz was: Hoe wordt de legeraanvoerder Sisera overwonnen?

Juiste antwoord: Antwoord B, Sisera wordt in zijn slaap door een vrouw vermoord.

Toelichting: We lezen in hoofdstuk 4 dat het leger op de vlucht slaat en door Balak en zijn mannen allemaal gedood worden. Sisera echter, die vlucht naar een bekende, waar de vrouw van een bondgenoot hem ontvangt. Zij heet Jaël. Jaël verzorgt hem, maar als Sisera in slaap is gevallen, slaat zij een tentpin door zijn hoofd. Zo is het leger verslagen, maar de legeraanvoerder zelf ook. 

Stof tot nadenken: In dit verhaal zijn twee sterke vrouwen, die op hun eigen manier deelnemen aan het gevecht tegen de vijand. Ze deden dit in hun eigen positie in het dagelijks leven. Hoe kan jij God dienen in je dagelijks leven?

Donderdag 23 juli

Vraag: Wanneer Josia de boekrol met de wet vindt, ziet hij hoe zondig het volk heeft geleefd. Profetes Chulda vertelt dat er onheil zal komen over de stad en ze heeft iets te zeggen tegen Josia. De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat is de profetie voor koning Josia?

Juiste antwoord: Antwoord C: Koning Josia zal door zijn getoonde berouw in vrede sterven en het onheil niet zien.

Toelichting: God heeft gezien dat Josia berouw heeft getoond en zegent hem door hem een lang leven zonder onheil te geven. God vergeeft Josia en Josia zal het volk weer op het goede pad brengen, wat we kunnen lezen in de hoofdstukken erna. Ook in het straffen van de ongehoorzaamheid van Israël ziet God wie er rechtvaardig is en wie niet.

Stof tot nadenken: God ziet ons allemaal individueel en zegent ons als we goede dingen doen. Waarin merk jij dat God naar jou omziet?

Woensdag 22 juli

Vraag: Het volk Israël is in ballingschap en Daniël is terecht gekomen aan het Babylonische hof. Daniël heeft wijsheid gekregen van God om bijzondere gebeurtenissen, dromen en visioenen uit te leggen en hierdoor krijgt hij hoge functies aan het hof. Daniël weet ook dat Jeruzalem 70 jaar in puin zou liggen en daarna hersteld zal worden. De vraag in onze Bijbelquiz was: Op welke manier is Daniël erachter gekomen dat Jeruzalem zeventig jaar in puin zou liggen?

Juiste antwoord: Antwoord D. Hij heeft studie gedaan naar de Schrift en heeft dit gelezen in een profetie.

Toelichting: In hoofdstuk 9 lezen we dat Daniël zegt uit de boek Jeremia te hebben afgeleid dat de puinhopen na zeventig jaar verdwenen zouden zijn. Vervolgens valt Daniël op zijn knieën om vergeving te vragen om al het onrecht dat Israël heeft gedaan en te bidden om verlossing. 

Stof tot nadenken: Wat is voor jou de manier om te weten wat God in de toekomst zal doen?

Dinsdag 21 juli

Vraag: Jona wordt naar Nineve gestuurd om een boodschap te brengen: over veertig dagen zal Nineve verwoest worden. Wanneer de koning dit hoort, doet hij een boetekleed aan en laat hij een bevel geven aan het volk én aan de dieren.  De vraag in onze Bijbelquiz was: Wat moeten het volk en het vee doen om te laten zien dat ze hun leven veranderen?

Juiste antwoord: Antwoord C: Ze moeten vasten, tot God roepen en een boetekleed aandoen

Toelichting: Hoe gek het ook klinkt, zowel mensen als dieren moeten vasten, maar ook moeten zij een boetekleed aandoen en tot God roepen, wat we kunnen lezen in Jona 3 verzen 7 tot en met 9. In vers 10 lezen we dat God zag dat iedereen anders ging leven en daarom kwam God terug op zijn straf voor Nineve.

Stof tot nadenken: God vergeeft de zonden van het volk, nadat ze hebben laten zien dat ze hun manier van leven hebben veranderd en niet meer zondigen. Wat kan jij doen om gewoontes te doorbreken?

Maandag 20 juli

Vraag: Voor het volk Israël is het niet helemaal duidelijk wanneer een profeet de waarheid spreekt en een profetie doorgeeft van de Heer. Daarom wordt dit dilemma besproken in Deuteronomium 18, zodat het volk weet wanneer iemand Gods Woorden aan hen doorgeeft. Wat is volgens deze tekst het bewijs dat een profetie van de Heer komt?

Juiste antwoord: Antwoord D: De profeet spreekt in de naam van de Heer en de profetie komt uit.

Toelichting: In vers 22 lezen we dat wanneer een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer, maar de woorden niet uitkomen en er niets gebeurt dat het geen profetie van de Heer is. Daar wordt dan aan toegevoegd dat het volk geen ontzag moet hebben voor zo’n profeet. 

Stof tot nadenken: We moeten geen ontzag hebben voor de mensen die leugens vertellen volgens het laatste vers. Let jij erop naar welke mensen jij luistert?