Privacyregelement

Wanneer je via de website, sociale media of telefonisch je gegevens achterlaat, worden de door jou verstrekte gegevens door ons vastgelegd en verwerkt. Wij vinden het belangrijk om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe wij jouw gegevens verwerken kun je lezen in dit privacy statement.

Dit document bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie en de beveiliging van je gegevens. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Groot Nieuws Radio in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Versie 14 mei 2018

In het kort

  • Wij verzamelen persoonsgegevens om je gericht te kunnen informeren over ons werk en om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan.
  • Financiële data en persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden, tenzij je hier expliciet toestemming voor gegevens hebt.
  • Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als dit noodzakelijk is ter uitvoering van het doel van de verwerking. Met de partijen die deze gegevens ontvangen wordt door Groot Nieuws Radio een verwerkersovereenkomst gesloten.
  • Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
  • Groot Nieuws Radio heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door luisteraars, donateurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie en
  • Data verkregen naar aanleiding van je bezoek aan en gebruik van onze website

Verwerking van je gegegevens

Groot Nieuws Radio is een christelijke radiozender en roept haar relaties via fondsenwervende acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van Groot Nieuws Radio wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs en bijdragen van bc-leden en partners.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, campagne of actiegegevens) om je gericht te kunnen informeren over ons werk en om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Bij gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch aan ons verstrekt via webanalyse. Deze kun je altijd beperken via je browser-en cookie-instellingen. Daarnaast verzamelen wij gegeven wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, prijsvragen of (re)acties en wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Groot Nieuws Radio maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, abonnement). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Groot Nieuws Radio heeft de ANBI-status.

Groot Nieuws Radio houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties kunnen worden vastgelegd. Relaties zijn personen die gereageerd hebben via website, sociale media of telefonisch hun gegevens hebben achtergelaten, of zich hebben opgegeven voor een (digitale) nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij ons betrokken zijn.

Indien je gereageerd hebt op een uitzending kan je naam, woonplaats en inhoudelijke reactie gebruikt worden in een radio-uitzending. Je hebt het recht om bij je inzending expliciet te vermelden dat je anoniem wilt blijven. Je kunt door de redactie gevraagd worden om je reactie persoonlijk op de radio toe te lichten. Indien je gereageerd hebt voor een ander persoon houdt onze redactie rekening met de privacy van de ontvanger, door het bericht daar waar nodig te anonimiseren.

Indien je je hebt ingeschreven voor een actie worden je gegevens tijdelijk bewaard om je deelname aan de actie te kunnen verwerken en winnaars te kunnen bepalen en je op de hoogte te houden van het verloop van de actie.

Indien je gereageerd hebt op een uitzending of meegedaan hebt aan een actie mag Groot Nieuws Radio de verstrekte persoonsgegevens (naam en woonplaats), inclusief inhoudelijke reactie, in het kader van promotie en/of de bekendmaking van de winnaar van een actie, vermelden. Waaronder eigen promotionele uitingen zoals via persberichten, nieuwsbrieven, magazine, sociale media en eigen website.

Om de privacy van haar relaties te beschermen, zal Groot Nieuws Radio persoonsgegevens nooit aan anderen dan de betrokkenen zelf verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van het doel van de verwerking. Met deze partijen wordt door Groot Nieuws Radio een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kan Groot Nieuws Radio jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Groot Nieuws Radio kan jouw gegevens ook verstrekken aan derden als je daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde. Ook met deze partijen wordt door Groot Nieuws Radio een verwerkersovereenkomst gesloten.

Groot Nieuws Radio draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Groot Nieuws Radio.
Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Groot Nieuws Radio, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Groot Nieuws Radio spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Groot Nieuws Radio is, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Groot Nieuws Radio niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Groot Nieuws Radio.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt je wijzigingen doorgeven aan de administratie van Groot Nieuws Radio. Telefonisch via: 0909 123 1008 of per mail via administratie@grootnieuwsradio.nl.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Groot Nieuws Radio is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over je persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Groot Nieuws Radio, Zandstraat 36, 3901 CM, Veenendaal.

E-mail

Wanneer je als luisteraar, donateur of informatieaanvrager je e-mailadres aan Groot Nieuws Radio hebt verstrekt, kunnen wij je per e-mail op de hoogte brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je je op elk moment afmelden bij de administratie van Groot Nieuws Radio.

  • Telefoon: 0909 123 1008
  • E-mail: donateurs@grootnieuwsradio.nl
  • Post: Groot Nieuws Radio t.a.v. donateursadministratie, Zandstraat 36, 3901 CM, Veenendaal

Contact met donateurs en relaties

Groot Nieuws Radio informeert haar donateurs over haar werk per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Groot Nieuws Radio te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website

Groot Nieuws Radio gebruikt op haar website cookies. Met cookies zorgen we ervoor dat de website goed werkt en jij nieuws, verhalen en uitzendingen kan terugluisteren. Wil je meer weten over cookies of instellingen aanpassen, klik dan op de cookie-knop op deze website.

Beveiliging

Groot Nieuws Radio heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Groot Nieuws Radio houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Haar gegevens vind je aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Groot Nieuws Radio t.a.v. mevrouw H.I. Geurs-Verbruggen
Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal
Telefoon: 0909 123 1008
E-mail: privacy@grootnieuwsradio.nl