Voorwaarden donateurschap

Versie november 2018

1. Algemeen

1. Stichting Groot Nieuws Radio, handelend als Groot Nieuws Radio is gevestigd aan de Zandstraat 36, 3901 CM te Veenendaal en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51293161.Het doel van Groot Nieuws Radio is de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus, het bekendmaken van de bijbel in al haar facetten, het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Groot Nieuws Radio tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden voor het (laten) uitzenden van christelijke programma’s via de moderne media, het organiseren van bezinningsbijeenkomsten en het organiseren of doen organiseren van muzikale uitvoeringen. 

2. Toepassing algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de werving van donateurs door Groot Nieuws Radio, zowel door middel van speciale acties als ook structureel.

2. Door het invullen, ondertekenen en verzenden van een antwoordkaart, een webformulier of een e-mail verklaart de donateur akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanmelding

1. De aanmelding voor het donateurschap van Groot Nieuws Radio gebeurt door de inzending van een antwoordkaart, een webformulier, een e-mail of telefonisch contact.

2. Binnen 1 maand na ontvangst van de aanmelding wordt deze door Groot Nieuws Radio schriftelijk bevestigd per post of per e-mail.

3. Indien er sprake is van een wervingsactie met een welkomstcadeau wordt dit binnen 1 maand na de aanmelding door Groot Nieuws Radio verzonden.
Groot Nieuws Radio is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van het post- of koeriersbedrijf (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

4. Donateurschap

1. Het donateurschap gaat in na het verstrekken van een schriftelijke machtiging om de donatie te laten incasseren door Groot Nieuws Radio.

2. De donateur verbindt zich voor de periode van minimaal 1 jaar aan Groot Nieuws Radio.

3. Groot Nieuws Radio beheert de gegevens van de donateur zorgvuldig en respecteert zijn privacy. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij deze werkzaam zijn in opdracht van Groot Nieuws Radio en daar een verwerkersovereenkomst aan ten grondslag ligt in het kader van de AVG-wetgeving.

4. Groot Nieuws Radio informeert donateurs minimaal 1 keer per jaar middels de verschijning van het digitale publieksjaarverslag over de voortgang van de werkzaamheden, of middels de verzending van een digitale nieuwsbrief. 

5. Financiële aspecten van het donateurschap

1. De verschuldigde donatie wordt voldaan middels een machtiging aan Groot Nieuws Radio om 1 keer per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een bedrag te incasseren.

6. Donateursgelden

1. Groot Nieuws Radio wendt de donaties aan voor het maken en uitzenden van radioprogramma’s waarin het Evangelie van Jezus Christus centraal staat en alles wat daarmee verband houdt.

7. Opzegging donateurschap

1. Het opzeggen van het donateurschap kan alleen schriftelijk of per mail geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. De opzegging wordt binnen 1 maand na ontvangst schriftelijk of per mail bevestigd.

8. Gebruik persoonsgegevens

1. De donateur geeft Groot Nieuws Radio toestemming zijn persoonsgegevens op te nemen in de donateursadministratie, welke benodigd is voor administratie en beheerstaken.

2. Alle persoonsgegevens die worden verkregen zullen strikt  vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op alle door ons geregistreerde persoonsgegevens is het privacyreglement van Groot Nieuws Radio van toepassing.

3. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt je wijzigingen doorgeven aan de administratie van Groot Nieuws Radio. Telefonisch via: 0909 123 1008 of per mail via administratie@grootnieuwsradio.nl.

9. Slotbepalingen

1. Door invulling, ondertekening en verzending van een aanmelding middels een antwoordkaart, webformulier of e-mail verklaart de donateur akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds mei 2018.

2. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Groot Nieuws Radio worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Groot Nieuws Radio.